INDUCTION HOB 90CM 5 ZONE - KHIP5 90510

INDUCTION HOB 90CM 5 ZONE - KHIP5 90510