INDUCTION HOB 70CM 3 ZONE - KHIP3 70510

INDUCTION HOB 70CM 3 ZONE - KHIP3 70510